\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2023

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Advanced Laparoscopic Surgery Course - No. 115 02/10/2023 - 13/10/2023 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Clinical Rotation - No.03 15/09/2023 - 13/10/2023 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced Laparoscopic Surgery Course - No. 114 04/09/2023 - 15/09/2029 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Clinical Rotation - No.02 25/07/2023 - 21/08/2023 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Clinical Rotation - No.01 20/05/2023 - 02/06/2023 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin