\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2004

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 11 01/12/2004 - 15/03/2005 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 10 01/08/2004 - 31/10/2004 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 09 15/03/2004 - 15/06/2004 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Mũi xoang

Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 02 06/12/2004 - 30/12/2004 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 01 04/10/2004 - 20/10/2004 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin