\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2019

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

PTNS cắt gan khóa 04 23/09/2019 - 27/09/2019 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No.77 03/09/2019 - 27/09/2019 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Laparoscopic liver resection course No.05 08/07/2019 - 10/07/2019 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No.76 01/07/2019 - 26/07/2019 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Laparoscopic gastrectomy surgery course No.05 27/05/2019 - 31/05/2019 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Laparoscopic liver resection course No.04 27/05/2019 - 29/05/2019 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No.75 04/03/2019 - 29/03/2019 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin