\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2005

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 14 17/10/2005 - 17/01/2006 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 13 15/07/2005 - 15/10/2005 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 12 01/04/2005 - 30/06/2005 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Niệu

Phẫu thuật nội soi tiết niệu khóa 01 10/10/2005 - 10/12/2005 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Mũi xoang

Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 03 15/09/2005 - 15/11/2005 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin