\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2022

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

PTNS ổ bụng cơ bản 07/12/2022 - 17/03/2023 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Basic and advanced laparoscopic surgery 04/07/2022 - 30/07/2022 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin