\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2011

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Advanced laparoscopic surgery course No 58 19/12/2011 - 30/12/2011 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 29 05/12/2011 - 30/12/2011 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 57 28/11/2011 - 09/12/2011 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 56 31/10/2011 - 11/11/2011 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 55 17/10/2011 - 21/10/2011 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 27 10/10/2011 - 20/10/2011 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 28 10/10/2011 - 04/11/2011 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi đại trực tràng khóa 07 03/10/2011 - 07/10/2011 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 54 03/10/2011 - 23/12/2011 Maylasia Đăng ký học
Xem thông tin
Điều dưỡng dụng cụ trong PTNS ổ bụng khóa 06 12/09/2011 - 23/09/2011 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
1 2 3 4 

Khớp

Phẫu thuật nội soi khớp khóa 14 17/10/2011 - 16/12/2011 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Điều dưỡng dụng cụ trong PTNS khớp khóa 05 15/08/2011 - 26/08/2011 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 13 18/07/2011 - 16/09/2011 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Điều dưỡng dụng cụ trong PTNS khớp khóa 04 16/05/2011 - 27/05/2011 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 12 14/03/2011 - 14/05/2011 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Mũi xoang

Phẫu thuật nội soi mũi xoang nâng cao khóa 02 14/11/2011 - 10/12/2011 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 14 05/09/2011 - 05/11/2011 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi mũi xoang nâng cao khóa 01 17/05/2011 - 17/06/2011 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 13 14/03/2011 - 14/05/2011 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin