\
Các giảng viên khác :
PGS TS BS. PHẠM KIÊN HỮU
Năm sinh: 1959
Chuyên khoa: Tai Mũi Họng
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ 
Email: Chưa có