\
Các giảng viên khác :
PGS TS BS. NGUYỄN TẤN CƯỜNG
Năm sinh: 1953
Chuyên khoa: Tổng quát
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ
Email: tancuongng@yahoo.com