\

Lớp: PTNS đại trực tràng khóa 21

Ngày bắt đầu 25/06/2018 | Ngày kết thúc 29/06/2018
Các lớp khác
Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Xem thông tin
Advanced Laparoscopic Surgery Course - No. 115 02/10/2023 13/10/2023 Xem thông tin
Advanced Laparoscopic Surgery Course - No. 114 04/09/2023 15/09/2029 Xem thông tin
Clinical Rotation - No.03 15/09/2023 13/10/2023 Xem thông tin
Clinical Rotation - No.02 25/07/2023 21/08/2023 Xem thông tin
Clinical Rotation - No.01 20/05/2023 02/06/2023 Xem thông tin
1 2 3