\

Lớp: Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 41

Ngày bắt đầu 06/03/2017 | Ngày kết thúc 02/06/2017
Các lớp khác
Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Xem thông tin
Basic and advanced laparoscopic surgery 04/07/2022 30/07/2022 Xem thông tin
PTNS ổ bụng cơ bản 07/12/2022 17/03/2023 Xem thông tin
Phẫu thuật nọi soi nâng cao - khóa 1 23/11/2020 27/11/2020 Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 69 03/07/2017 07/07/2017 Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 41 06/03/2017 02/06/2017 Xem thông tin
1 2