\

Lớp: Basic laparoscopic surgery course No 68

Ngày bắt đầu 15/05/2017 | Ngày kết thúc 09/06/2017
Các lớp khác
Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 69 03/07/2017 07/07/2017 Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 41 06/03/2017 02/06/2017 Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 68 15/05/2017 09/06/2017 Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 40 06/03/2017 02/06/2017 Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 39 04/07/2016 30/09/2016 Xem thông tin
1 2