\

Lớp: Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 39

Ngày bắt đầu 04/07/2016 | Ngày kết thúc 30/09/2016

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG KHÓA 39 (04/07/2016 - 30/09/2016)

THỨ

NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

GIẢNG VIÊN

ĐỊA ĐIỂM

Hai 04/07/2016 13:30 - 14:00 Lễ khai giảng ThS BS Lê Quan Anh Tuấn Giảng đường 3A (lầu 3 - khu A), Bệnh viện ĐHYD
14:00 - 15:00 Hướng dẫn học viên đến phòng mổ  ThS BS Võ Duy Long Giảng đường 3A (lầu 3 - khu A), Bệnh viện ĐHYD
Ba 05/07/2016 14:00 - 16:00 Hướng dẫn thực tập thùng tập ThS BS. Lê Quan Anh Tuấn Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
06/07/2016 13:30 - 15:00 Nội soi ổ bụng chẩn đoán ThS BS Lê Châu Hoàng Quốc Chương Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Năm 07/07/2016 13:30 - 15:00 Trang thiết bị dùng trong PTNS KS. Đoàn Anh Tuấn Phòng họp khoa Gây Mê Hồi sức (lầu 2-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Sáu 08/07/2016 14:00 - 16:00 Kỹ thuật khâu cột trong PTNS PGS TS BS. Nguyễn Tấn Cường Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM
Ba 12/07/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS CK1 Trần Xuân Hùng Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM
13/07/2016 13:30 - 15:00 Đánh giá siêu âm trước mổ và trong mổ trong cắt túi mật nội soi BS. Nguyễn Quang Thái Dương Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Năm 14/07/2016 13:30 - 15:00 PTNS cắt ruột thừa PGS TS BS. Đỗ Trọng Hải Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Sáu 15/07/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS CK1 La Minh Đức Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
Ba 19/07/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator ThS BS Nguyễn Đức Thuận Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
20/07/2016 13:30 - 15:00 PTNS trong phụ khoa TS BS. Bùi Chí Thương Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Năm 21/07/2016 13:30 - 16:30 Các dạng động mạch túi mật ứng dụng trong PTNS ThS BS. Lê Quan Anh Tuấn Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Sáu 22/07/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS CK1 Lê Tiến Đạt Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
Ba 26/07/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS CK1 Phạm Minh Hải Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
27/07/2016 13:30 - 15:00 Các nguyên tắc chọn vị trí trocar trong PTNS ThS BS. Nguyễn Hữu Thịnh Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
15:00 - 16:30 Đặt trocar và các biến chứng PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Năm 28/07/2016 13:30 - 15:00 Dụng cụ sử dụng trong PTNS Công ty Johnson & Johnson Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Sáu 29/07/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS CK Nguyễn Viết Hải Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
Ba 02/08/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS CK1 Trần Xuân Hùng Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
03/08/2016 13:30 - 16:30 PTNS cắt túi mật ThS BS. Lê Quan Anh Tuấn Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Năm 04/08/2016 13:30 - 16:30 Chụp X-quang đường mật trong mổ ThS BS. Lê Quan Anh Tuấn Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Sáu 05/08/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS CK1 La Minh Đức Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
Ba 09/08/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS CK1 Phạm Minh Hải Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
10/08/2016 13:30 - 15:00 Những khó khăn thường gặp trong PTNS & cách xử lý PGS TS BS. Nguyễn Tấn Cường Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Năm 11/08/2016 13:30 - 15:00 Bố trí 01 phòng mổ nội soi TS BS. Lê Quang Nhân Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Sáu 12/08/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS CK1 Lê Tiến Đạt Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
Ba 16/08/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS Nguyễn Viết Hải Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
17/08/2016 13:30 - 15:00 Bộc lộ phẫu trường trong PTNS ThS BS. Trần Công Duy Long Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Năm 18/08/2016 13:30 - 15:00 PTNS trên người lớn tuổi PGS TS BS. Lê Văn Quang Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Sáu 19/08/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator ThS BS. Nguyễn Đức Thuận Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
Ba 23/08/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS CK1 Trần Xuân Hùng Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
24/08/2016 13:30 - 15:00 PTNS khâu thủng dạ dày tá tràng ThS BS. Nguyễn Đức Thuận Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Năm 25/08/2016 13:30 - 15:00 Tổng quan PTNS tiết niệu ThS BS Nguyễn Hoàng Đức Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Sáu 26/08/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS CK1 Lê Tiến Đạt Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
Ba 06/09/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS CK1 Phạm Minh Hải Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
07/09/2016 13:30 - 16:30 Tổn thương đường mật trong cắt túi mật nội soi PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Năm 08/09/2016 13:30 - 16:30 Thảo luận và giải đáp thắc mắc ThS BS. Lê Quan Anh Tuấn Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Sáu 09/09/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS CK1 La Minh Đức Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
Ba 13/09/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS Nguyễn Viết Hải Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
14/09/2016 13:30 - 16:30 Lịch dạy bù   Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Năm 15/09/2016 13:30 - 16:30 Lịch dạy bù   Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Sáu 16/09/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator ThS BS Nguyễn Đức Thuận Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
Ba 20/09/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS CK1 Trần Xuân Hùng Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
21/09/2016 13:30 - 16:30 Lịch dạy bù   Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Năm 22/09/2016 13:30 - 16:30 Lịch dạy bù   Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Sáu 23/09/2016 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình & simulator BS CK1 La Minh Đức Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
Ba 27/09/2016 14:00 - 16:00 Thi thực hành trên simulator ThS BS. Lê Quan Anh Tuấn Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
28/09/2016 14:00 - 16:00 Thi thực hành trên simulator ThS BS. Lê Quan Anh Tuấn Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM 
Năm 29/09/2016 13:30 - 15:30 Thi cuối khóa   Phòng Tập huấn (lầu 3-khu A), Bệnh viện ĐHYD
Các lớp khác
Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Xem thông tin
Advanced Laparoscopic Surgery Course - No. 115 02/10/2023 13/10/2023 Xem thông tin
Advanced Laparoscopic Surgery Course - No. 114 04/09/2023 15/09/2029 Xem thông tin
Clinical Rotation - No.03 15/09/2023 13/10/2023 Xem thông tin
Clinical Rotation - No.02 25/07/2023 21/08/2023 Xem thông tin
Clinical Rotation - No.01 20/05/2023 02/06/2023 Xem thông tin
1 2 3